კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 მაისი, 2020
12:00 სთ
38/1
„ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ“.(გადმოტანილია 21.05.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,