კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 ივნისი, 2020
11:00 სთ
44/1
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
44/2
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ 2020-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
44/3
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ მიერ 2020-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
44/4
ზეპირი მოსმენა შპს „გოგოჭური და კომპანიის“ მიერ 2020-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
44/5
ზეპირი მოსმენა შპს „დიდი დიღომის“ მიერ 2020-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
44/6
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ .
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
44/7
„შპს „ნიუკომბის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
44/8
„ახალი მომხმარებლის (ლევან აბულაძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 11.06.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
44/9
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვაკის პარკის რეზიდენცია“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 11.06.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
44/10
„სს „თელასის” მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №94/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
44/11
„დავით როსტომაშვილსა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
44/12
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ." (შპს „ეს ჯი გაზ კომპანისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
44/13
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ჩირაღდანისთვის ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
44/14
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ევროსტილის“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადების შესახებ. (გადმოტანილია 11.06.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
44/15
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ.“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
44/16
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
44/17
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,