კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 ივნისი, 2020
12:00 სთ
45/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინა ფატარიძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
45/2
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ფლექსი დეველოპმენტი ბაგების“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ განმეორებითი მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
45/3
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ბი ეს დი 26“-ის კუთვნილი ობიექტის (ს.კ. 01.72.14.009.160) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
45/4
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ბი ეს დი 26“-ის კუთვნილი ობიექტის (ს.კ. 01.72.14.009.167) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
45/5
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,რედიკორის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
45/6
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,კონსოლის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
45/7
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ეკოპაკ-საქართველოს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
45/8
„შპს „ნიუკომბის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 18.06.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
45/9
„ენერგეტიკული და წყალმომარაგების საქმიანობის მსალიცენზიო განაცხადებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის შეყობინების ფორმის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
45/10
„წყალმომარაგების ლიცენზიატებისთვის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
45/11
ზეპირი მოსმენა „შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ „ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ მოთხოვნების შესრულების შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
45/12
„გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 29 აპრილის № 34/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
45/13
„წყალმომარაგების ლიცენზიატთათვის საკვანძო მაჩვენებლების ქვედა ზღვრის, არსებულ დონისა და სამიზნე ნიშნულის დამტკიცების თაობაზე“ კომისიის 2020 წლის 27 მარტის N30/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
45/14
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 26 დეკემბრის №107/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
45/15
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 30 დეკემბრის #109/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,