კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 მაისი, 2020
14:00 სთ
40/1
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების ტარიფის კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
40/2
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საქორგგაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების ტარიფის კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
40/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის #20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული აქტის დაწყების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 8 აპრილის #31/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,