კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 ივნისი, 2020
14:00 სთ
41/1
ელექტორნერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,