კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

2 ივლისი, 2020
12:00 სთ
47/1
„ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების, წყალმომარაგების ლიცენზიატების, აგრეთვე ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლების შერჩევითი შემოწმების პირველი ეტაპის შედეგების შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
47/2
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,აურას“ კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/3
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გოჩა როგავას კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/4
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ანა თოდიძის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/5
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე მამუკა თოფჩიშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/6
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ორიონის“ კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/7
,,მოქალაქე სიმონ აფრიამაშვილსა (აბ. №5210407) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ (წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე)“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/8
„გადამცემ ქსელთან მიერთების მოდიფიკაციის განაცხადის“ დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
47/9
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
47/10
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
47/11
,,ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
47/12
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
47/13
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
47/14
„შპს „ნიუკომბის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 18.06.2020 და 25.06.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,