კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 ივლისი, 2020
12:00 სთ
51/1
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „მამედისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლევან ენუქიძე, ნინო ქაშიბაძე,
51/2
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ყამარი მ“-ისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა, ლევან ენუქიძე,
51/3
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ჩირაღდანისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ხუნჯუა,
51/4
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ინტერ გაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ნინო ქაშიბაძე, ქრისტინე გურეშიძე,
51/5
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „გარდაბნის თბოსადგურისთვის“ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
51/6
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ჯიფაუერის“ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
51/7
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს გეს „საქრუსენერგოსთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
51/8
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/9
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ენერგოტრანსისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/10
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/11
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციას“ საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტრო სადგურებისთვის რიონჰესი, ლაჯანურჰესი, ძევრულჰესი და გუმათჰესების კასკადისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/12
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგური - ჟინვალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
51/13
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
51/14
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „რუსთავის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ნინო ქაშიბაძე,
51/15
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „მცხეთის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ნინო ქაშიბაძე,
51/16
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წყალმომარაგების საქმიანობი მიზნით შესასყიდი ელექტროენერგიის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 13 ივნისის №46/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 16.07.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/17
„შპს „ენგურჰესის” მიერ 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/18
„შპს „ვარდნილჰესების კასკადის” მიერ 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/19
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ჟინვალჰესზე 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/20
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ რიონჰესზე 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/21
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ძევრულჰესზე 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/22
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ გუმათჰესების კასკადზე 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე.“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/23
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/24
„სს „თელასის” მიერ 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
51/25
„ზეპირი მოსმენა ქ. თბილისის ე.წ. ზედა ზონებში შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სასმელი წყლის სისტემებში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით“.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
51/26
,,მოქალაქე ვასილ ღუდუშაურსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 16.07.2020 და 22.07.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
51/27
,,ფენიქსსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 16.07.2020 და 22.07.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,