კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 ივლისი, 2020
12:00 სთ
50/1
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს “თბილისი ენერჯის“ წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
50/2
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ ელექტრომომარაგების საიმედოობის 2019 წლის მაჩვენებლებთან მიმართებაში სალიცენზიო პირობების შესრულების მდგომარეობის შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
50/3
საერთო ხარჯის აღმრიცხველი მრიცხველის მეშვეობით მოხმარებული სასმელი წყლის აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების შესახებ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის“ თანხმობის გაცემის თაობაზე.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
50/4
„შპს „ინტერ გაზის“ მიერ 2020-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
50/5
„შპს „მამედის“ მიერ 2020-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
50/6
„შპს „ყამარი მ“-ის მიერ 2020-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
50/7
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (შპს „ჩირაღდანი XXI საუკუნისთვის“ ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
50/8
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (შპს „ჩირაღდანისთვის“ ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნოთ).
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
50/9
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 11 მარტის №25/15 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
50/10
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 17 იანვრის №3/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
50/11
„შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2006 წლის 1 ივნისის №14/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის 2019 წლის 13 სექტემბრის №78/27 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
50/12
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 30 იანვრის N8/25 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
50/13
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
50/14
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №57/69 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
50/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
50/16
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების თაობაზე შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
50/17
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ივერიამშენი-პლიუსი“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
50/18
„შპს „ჩხიტას“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
50/19
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
50/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქეთრინ ქეითსის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
50/21
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ცოტნე სამადაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
50/22
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
50/23
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
50/24
სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციაზე“ გაცემულ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
50/25
,,მოქალაქე ვასილ ღუდუშაურსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 16.07.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
50/26
,,ფენიქსსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 16.07.2020 სხდომიდან
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
50/27
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,