კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 ივლისი, 2020
12:00 სთ
52/1
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ივერიამშენი-პლიუსი“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “. (გადმოტანილია 22.07.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
52/2
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის“ (თბილსრესის №3, №4 ბლოკები) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
52/3
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „მტკვარი ენერჯისთვის“ (თბილსრესის №9 ბლოკი) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
52/4
შპს „საქნახშირზე (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“ გაცემული ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
52/5
„ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
52/6
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წყალმომარაგების საქმიანობის მიზნით შესასყიდი ელექტროენერგიის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 13 ივნისის №46/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 16.07.2020 და 23.07.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
52/7
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,