კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 აგვისტო, 2020
12.00 სთ
54/1
,,ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე, ნიკოლოზ სუმბაძე,