კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 აგვისტო, 2020
12.00 სთ
57/1
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
57/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 21 მაისის #37/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
57/3
კომისიაში არსებული ინფორმაციის კონფიდენციალურად მიჩნევისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
57/4
რეგულირების საფასურის ოდენობისა და გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
57/5
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
წარადგენს: გივი ნადირაძე,