კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 აგვისტო, 2020
12.00 სთ
56/1
,,ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
56/2
„ელექტროენერგიის განაწილების ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,