კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 სექტემბერი, 2020
12.00 სთ
60/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ენკა რინიუებლზსა” და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
60/2
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
60/3
„შპს „საგარეჯო“-ზე წყალმომარაგების წინასწარი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
60/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 16 ივლისის №49/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
60/5
,,მოქალაქე ლელა ჭუმბურიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია კომისიის 2020 წლის 16 ივლისის და 3 სექტემბრის სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,