კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 სექტემბერი, 2020
11:00 სთ
64/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა" და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 18.09.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
64/2
ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (შპს „ეს ჯი გაზ კომპანისთვის“ ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით)“
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
64/3
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
64/4
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
64/5
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გივი ფერაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
64/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ემ ეს ჯგუფის“ ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
64/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,დაიმონდ პროჯექტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
64/8
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გივი ხომერიკის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
64/9
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
64/10
შპს „თბილისი ენერჯის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
64/11
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში საჯარო მომსახურების სახით გაწეული საქმიანობების ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
64/12
„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა “მზიურსა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
64/13
„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა “გუდაური რეზიდენსსა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,