კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 ნოემბერი, 2020
14:00 სთ
71/1
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ეს ჯი გაზ - კომპანისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენა).
წარადგენს: ლევან ენუქიძე, ნინო ქაშიბაძე,
71/2
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში (სამივე სექტორში მოქმედ მიწოდებისა და მოხმარების წესებში) ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
71/3
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
71/4
„ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგის და ანგარიშგების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
71/5
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დემაქს ონიაშვილის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
71/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „ამბარის“ კუთვნილი ობიექტის) ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
71/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სითიაფის“ ) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
71/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „თანამედროვე სახლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
71/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ვაჟა ნადირაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
71/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პელიკან ჯორჯიას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
71/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „კანებონის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,