კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

3 დეკემბერი, 2020
12:00 სთ
73/1
ზეპირი მოსმენა „ქ. თბილისში, კოსტავას I შესახვევი N3-ში მცხოვრებ მოსახლეობასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
73/2
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ნარგიზა ჭელიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
73/3
“საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
73/4
შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ შპს „ჩირაღდანი XXI საუკუნეს“ მფლობელობაში არსებული აქტივების შეძენაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
73/5
შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ შპს „ტაბას“ 100% წილის შეძენაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
73/6
“შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის №66/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
73/7
ზეპირი მოსმენა „შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოდ მიჩნევის შესახებ.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
73/8
შპს „მცხეთის წყალის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
73/9
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,