კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 დეკემბერი, 2020
12:00 სთ
75/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე.(გადმოტანილია 22.10.2020 და 12.11.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/2
ზეპირი მოსმენა შპს „რუსთავის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე."(გადმოტანილია 22.10.2020 და 12.11.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/3
ზეპირი მოსმენა შპს „მცხეთის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე.(გადმოტანილია 22.10.2020 და 12.11.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/4
„სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/5
„სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/6
„სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/7
„წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 10 აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემა“.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
75/8
„ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
75/9
„შპს „ვარკეთილაირის“ 2021-2025 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
75/10
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის შეთანხმების თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
75/11
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის შეთანხმების თაობაზე“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
75/12
,,მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 6 აგვისტოს N53/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
75/13
,,შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ წყალმომარაგების ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2017-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 18 დეკემბრის N98/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/14
„შპს ,,რუსთავის წყლის“ წყალმომარაგების ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2017-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 18 დეკემბრის N98/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
75/15
დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირად რეგისტრაციის სტანდარტული სარეგისტრაციო განაცხადის დამტკიცების თაობაზე.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
75/16
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ მიერ წარმოდგენილი ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
75/17
„ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
75/18
ზეპირი მოსმენა „შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოდ მიჩნევის შესახებ.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
75/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,