კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 იანვარი, 2021
12:00 სთ
2/1
„შპს „მცხეთის წყალის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე“ საკითხი.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
2/2
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/მოცულობის გაზრდის ვადების გაზრდის თაობაზე შპს ,,თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
2/3
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადების გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
2/4
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 22.01.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
2/5
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე შპს ,,ჩირაღდანი - XXI საუკუნე“-ს მოთხოვნების განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 22.01.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
2/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბალავარი-სბ“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
2/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ლეგიას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
2/8
,,დაბალანსების მომსახურების მიმწოდებლის სარეგისტრაციო განაცხადის დამტკიცების თაობაზე.":
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
2/9
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 17 იანვრის №3/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
2/10
,,ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებშირეგულირების საფასურის ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ნინო ლეკიშვილი,
2/11
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
2/12
შპს „ენერგოტრანსზე“ გაცემული ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე“ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
2/13
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ გაცემული ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
2/14
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
2/15
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ანამარია +“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცახება.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
2/16
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,