კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 თებერვალი, 2021
12:00 სთ
4/1
ზეპირი მოსმენა „ნიკოლოზ ნაცვლიშვილსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
4/2
შპს „დიღომი ვილა გაზის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
4/3
შპს „ყამარი მ“-ს მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
4/4
სს „ენერგოკავშირის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
4/5
,,დაბალანსების მომსახურების მიმწოდებლის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული ფორმის დამტკიცების შესახებ." (გადმოტანილია 5.02.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
4/6
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე შპს ,,ჩირაღდანი - XXI საუკუნე“-ს მოთხოვნების განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 22.01.21, 28.01.21 და 5.02.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
4/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა - ,,2020“-ის ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
4/8
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კიკვიძე 1“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
4/9
სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
4/10
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,