კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 მარტი, 2021
12:00 სთ
10/1
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
10/2
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,რტ კომპანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
10/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,არქი ჰოტელის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
10/4
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს,,ვი.ვი.ენ კომპანის“ ობიექტის) მიერთების ვადის უზრუნველყოფის პერიოდის - გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
10/5
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
10/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების თაობაზე სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას” მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
10/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“. (გადმოტანილია 25.02.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
10/8
შპს „დიღომი ვილა გაზის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 11.02.21, 25.02.21და 4.03.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
10/9
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,