კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 თებერვალი, 2021
11:00 სთ
8/1
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოცემა."
წარადგენს: ლია გვაზავა,