კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 თებერვალი, 2021
12:00 სთ
6/1
შპს „ენერგოტრანსზე“ გაცემული ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიის გაუქმების შესახებ“
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
6/2
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ გაცემული ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
6/3
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
6/4
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,