კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 იანვარი, 2017
1/1
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ქსელის წესებში" ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილების დამტკიცება.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,