კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 აპრილი, 2021
12:00 სთ
14/1
„წყალმომარაგების ლიცენზიატთათვის საკვანძო მაჩვენებლების ქვედა ზღვარის, არსებული დონის, სამიზნე ნიშნულისა და ამ მაჩვენებელთა ცდომილების საშუალო ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
14/2
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დანერგვის მიზნით ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ”.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
14/3
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების თაობაზე."
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
14/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ თეთრაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
14/5
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2013 წლის 11 დეკემბრის №33/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."(გადმოტანილია 25.03.21 სხდომკიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
14/6
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 25.02.21, 4.03.21,18.03.21 და 25.03.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
14/7
შპს „ჯი თი ინვესტსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“(ახალი მომხმარებლის მიერთება). (გადმოტანილია 18.03.21 და 25.03.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
14/8
სს „თელასზე“ ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,