კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 მარტი, 2021
11:00 სთ
13/1
„ზეპირი მოსმენა „ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგის და ანგარიშგების წესების“ დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 18.03.21 და 25.03.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
13/2
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,