კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 მაისი, 2021
12:00 სთ
20/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების დებულების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: გივი ადამია,
20/2
სს „საქართველო სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიის გაცემის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
20/3
სს „ენერგო-პრო ჯორჯიაზე“ ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის გაცემის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
20/4
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში საჯარო მომსახურების სახით გაწეული საქმიანობების ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა.“(გადმოტანილია 28.04.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლია გვაზავა, გოჩა ჩიტიძე,
20/5
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „გრუზვინპრომის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 22.04.21 სდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
20/6
,,თამაზ მოზდოკელსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“ (ახალი მომხმარებლის მიერთება). (გადმოტანილია 22.04.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
20/7
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ვი.ვი.ენ კომპანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“." (გადმოტანილია 28.04.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ნინო შენგელია,
20/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თბილსანტექმონტაჟის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „არქი საბურთალოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მარგეს“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „ამქარი 2016“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბი. დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „არქის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კაპიტალ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მანანა სულიკაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეიმურაზ ჯანჯალიას კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნოდარ ალადაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (კობა გორდეზიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თორნიკე აბუთიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
20/21
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე"
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
20/22
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე."
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
20/23
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
20/24
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: გივი ადამია,
20/25
„შპს „საგარეჯო“-ზე წყალმომარაგების წინასწარი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის N66/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
20/26
შპს „ენკა რინიუებლზსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (გადმოტანილია 25.02.21; 4.03.21;18.03.21; 25.03.21;1. 04.21, 8 .04.21,15.04.21 და 28.04.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,