კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 მაისი, 2021
12:00 სთ
21/1
„ელექტროენერგიის მიმწოდებლის მიერ ელექტროენერგიის მიწოდების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოსადგენი სატარიფო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ“;
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
21/2
„ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატის მიერ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოსადგენი სატარიფო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
21/3
„ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატის მიერ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოსადგენი სატარიფო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ“
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
21/4
„ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის მიერ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოსადგენი სატარიფო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ“;
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
21/5
„ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერატორების მომსახურების საფასურებისა და ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოსადგენი სატარიფო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ“;
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
21/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თბილსანტექმონტაჟის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 13.05.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,