კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 ივნისი, 2021
12:00 სთ
26/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯეომილსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
26/2
„ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
26/3
სს „თელასის" მიერ ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის ცალკეულ ელექტრული ხაზებსა და ძალოვან ტრანსფორმატორზე საექსპერტო დასკვნის/დასკვნების წარმოდგენის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
26/4
„ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
26/5
„ელექტროენერგიის დღით ადრე ბაზარზე ელექტროენერგიის ფასის, რაოდენობისა და განაცხადების რაოდენობის ტექნიკური ზღვრების შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
26/6
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. (გადმოტანილია 20.05.21 და 27.06.21სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
26/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „იორკ თაუერსი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „იორკ თაუერსი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/9
შპს „საჩხერის წყალკანალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
26/10
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,