კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 ივნისი, 2021
12:00 სთ
28/1
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ გაცემული ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიის გაუქმების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
28/2
სს „საქრუსენერგოზე გაცემული ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიის გაუქმების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
28/3
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გივი ადამია,
28/4
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
28/5
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
28/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
28/7
,,მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
28/8
„ზეპირი მოსმენა „ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 30 მარტის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
28/9
„ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
28/10
„ქ. თბილისში ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის №24/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - გადაწყვეტილების გამოცემის თაობაზე.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
28/11
ელექტროენერგიის ქვითრის ფორმის დამტკიცების თაობაზე.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
28/12
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „საქორგგაზის“ წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
28/13
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ინვესტ-2“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
28/14
„ბატონ მამუკა რაზმაძესა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
28/15
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
28/16
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის №9 ბლოკი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
28/17
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის №3 და №4 ბლოკები) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
28/18
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
28/19
,,ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში მომხმარებელთა USSD სერვისით ინფორმირების პირობების“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ბეჟაშვილი,
28/20
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორში საცალო მომხმარებლის მიერ სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მეშვეობით ჩასაბარებელი განცხადებების კატეგორიების განსაზღვრის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი ბეჟაშვილი,
28/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმების“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
28/22
ახალი მომხმარებლის (შპს „გრადას“ კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
28/23
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მალხაზ გაბრიჩიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/24
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 30 დეკემბრის №82/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,
28/25
შპს „სოგურის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
28/26
შპს „ჯეომილსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 10.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
28/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,