კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 ივნისი, 2021
12:00 სთ
29/1
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოცემის შესახებ.
წარადგენს: ქრისტინე გურეშიძე,
29/2
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „გასკო+“-ისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
29/3
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ვარკეთილაირისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით);
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
29/4
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ენერგოკავშირისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით);
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
29/5
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." (გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
29/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
29/7
,,მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
29/8
„შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“ ქმედების განხორციელების დავალდებულების თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
29/9
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით ასკურავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
29/10
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნონა დალაქიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
29/11
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „გლობალ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,