კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 ივნისი, 2021
12:00 სთ
30/1
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლანა სულაკაძე,
30/2
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფების დადგენის მიზნით);
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
30/3
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
30/4
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
30/5
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
30/6
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
30/7
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
30/8
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
30/9
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
30/10
,,ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში მომხმარებელთა USSD სერვისით ინფორმირების პირობების“ დამტკიცების შესახებ“.(გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ბეჟაშვილი,
30/11
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორში საცალო მომხმარებლის მიერ სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მეშვეობით ჩასაბარებელი განცხადებების კატეგორიების განსაზღვრის თაობაზე“. (გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ბეჟაშვილი,
30/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმების“ დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
30/13
„შპს „თელმიკოს“ მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების თაობაზე.'"
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
30/14
„სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებას“ მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
30/15
,,მიმწოდებლის შეცვლის განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე."
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,