კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 სექტემბერი, 2021
12:00 სთ
42/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
42/2
“საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 13 მაისის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოცემის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
42/3
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
42/4
„სს „სვანეთი ჰიდროზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 27 მარტის № 23/20 გადაწყვეტილებით გაცემულ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 24 მაისის № 39/28 გადაწყვეტილებაში ცვლილები შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
42/5
„ელექტროენერგიის ქვითრის ფორმის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
42/6
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №57/69 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
42/7
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით გათენაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/8
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ადელის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/10
,,მოქალაქე ბექა ქსოვრელსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (შპს „ბათუსი ჯგუფის“, შპს „პოლო კონსტრაქშენის“, შპს „ჯი ემ ბილდს“, მოქალაქეების: მარიამ კაკაბაძის, ბადრი შავაძის და ავთანდილ ბოლქვაძის კუთვნილი ობიექტების) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კასკო 2015“-ის ობიექტზე) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 23.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
42/14
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „საგარეჯოს“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ქრისტინე გურეშიძე,
42/15
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/16
„ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/17
,,მომსახურების ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
42/18
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,