კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 ოქტომბერი, 2021
14:00 სთ
46/1
„რეგულირების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, გაანგარიშებისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 9 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
46/2
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
46/3
შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ 2019-2020 წლებში განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
46/4
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
46/5
სს „საქორგგაზის“ მიერ 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
46/6
,,ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში მომხმარებელთა USSD სერვისით ინფორმირების პირობების“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ბეჟაშვილი,
46/7
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."(გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე, ანა თაქთაქიშვილი,
46/8
„ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 10 ივნისის №26/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
46/9
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." (გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
46/10
სს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორისათვის" ქმედების განხორციელების დავალდებულების თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
46/11
შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისათვის" ქმედების განხორციელების დავალდებულებისს თაობაზე.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
46/12
სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის" ქმედების განხორციელების დავალდებულების თაობაზე.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
46/13
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ მომხმარებლისთვის შესათავაზებელი, აღრიცხვის კვანძის მფლობელობაში გადაცემის პირობების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
46/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ოდას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ახალი სახლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დიგოს“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ოპტიმას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჰოუმბერგის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბაგები 19“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „გაბის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვათა 2008“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქეთევან ჩიკვაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 7.10.2021 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მიხეილ აბულაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (კახა გრიგალაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/25
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,მოტიფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/26
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სს ,,უნივერსალის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/27
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/28
,,ელექტრორნერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (თეა თხილაიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/29
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (სს ,,საქართველოს ბანკის“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/30
,,ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა ,,ვერა-99“-სა (აბონენტი №3498316) და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/31
შპს „სითიაფსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
46/32
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე დავით ლაცაბიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ნინო შენგელია,
46/33
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის #80/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
46/34
“შპს „სოგურის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.”
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
46/35
„სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
46/36
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
46/37
„შპს „პრიმა პლიუსსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(ახალი მომხმარებელი).(გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
46/38
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,