კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 სექტემბერი, 2021
12:00 სთ
39/1
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „სახლი იოსელიანის ქუჩაზე“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 02.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/2
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართელოს ფილიალის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 02.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/3
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგოპრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 02.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
39/4
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
39/5
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
39/6
„კომისიის 2020 წლის 9 დეკემბრის №63 დადგენილებით დამტკიცებლი „რეგულირების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, გაანგარიშებისა და გადახდის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის - დადგენილების გამოცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე."
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,