კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 ოქტომბერი, 2021
12:00 სთ
44/1
რეგულირების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, გაანგარიშებისა და გადახდის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 9 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,