კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 სექტემბერი, 2022
11:00 სთ
42/1
ზეპირი მოსმენა „შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". (გადმოტანილია 8.09.2022 და 13.09.2022 სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
42/2
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „დოესსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (გადმოტანილია 13.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/3
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „რუსთავი პლაზას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/4
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ეკა ხელაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/5
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ეკატერინე კირვალიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/6
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ვალერი ოქრაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/7
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (გადმოტანილია 13.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
42/8
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მამუკა გეგელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნესტან ტოტოღაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/10
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სიმონ კუმელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,ლაბაუ ბაკურიანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/12
„ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
42/13
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის 2022 წლის 31 მარტის N14/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
42/14
,,მომსახურების ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 30 ივნისის N31/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
42/15
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის №55/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
42/16
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ხრამჰესი-1“-სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/17
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ხრამჰესი-2“-სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/18
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: გივი ადამია,
42/19
„ანა გაბისონიასა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 13.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/20
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,