კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 ნოემბერი, 2022
12:00 სთ
50/1
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში საჯარო მომსახურების სახით გაწეული საქმიანობების ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
50/2
„წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 10 აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
50/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 25 ნოემბრის №50/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
50/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 18 ნოემბრის №49/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
50/5
„სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის“ მიერ 2021 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტებზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე.“
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
50/6
შპს „დიღომი ვილა გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
50/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 აგვისტოს №36/16 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 20.10.2022 და 2.11.2022 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამაზ ღვანიძე,
50/8
შპს „გლობალ ენერჯის“ მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის განხილვის შესახებ.(გადმოტანილია 2.11.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
50/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (კობა თოდრიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 2.11.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
50/10
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,