კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 ნოემბერი, 2022
12:00 სთ
52/1
შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ (შუახევჰესი) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 18.11.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
52/2
„ზეპირი მოსმენა შპს „GEOTAT COMPANY-სა” და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ".
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
52/3
,,იოსებ ბიჭაშვილსა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
52/4
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სიმონ კუმელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
52/5
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (სს „ფუდმარტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
52/6
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნუცა შენგელიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
52/7
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სოსო დანელიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
52/8
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბეჟან ახვლედიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
52/9
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თეიმურაზ მაღალდაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
52/10
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გურამ მაღრაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
52/11
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გრიგოლ თუთაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
52/12
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით ძლიერიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
52/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ევრო დეკორის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
52/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლიანა ალავიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
52/15
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (შპს „ალუს“, შპს ,,არქი დიღომის“ და შპს ,,ნიუ ბრენდის“ კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
52/16
შპს „ფშაველას“ 2022 წლის პირველი ნოემბრის წერილის საფუძველზე, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის №55/4 გადაწყვეტილების შესაბამისად მიმდინარე ბაზრის კვლევის შეწყვეტის შესახებ
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
52/17
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2022 წლის 1 სექტემბრის N39/21 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
52/18
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის 2022 წლის 25 აგვისტოს №37/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
52/19
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის N79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: გივი ადამია,
52/20
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ22/11/2022 N 3239 სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
52/21
„ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
52/22
ზეპირი მოსმენა სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „ვარციხე 2005“-ის დაჯარიმების შესახებ.“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 18.11.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
52/23
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,