კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 ნოემბერი, 2022
12:00 სთ
53/1
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემა“.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
53/2
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ივნისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 აგვისტოს №36/15 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საკითხით.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
53/3
„ბუნებრივი გაზის გადამცემ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
53/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 18.11.22 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
53/5
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“ (გადმოტანილია 18.11.22 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
53/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლუკა წულუკიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
53/7
,,წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის ახალი მომხმარებლის (თეონა ბუხრაშვილის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
53/8
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 22 სექტემბრის N42/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გივი ადამია,
53/9
„ზეპირი მოსმენა შპს „GEOTAT COMPANY-სა” და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ". კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 24.11.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
53/10
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,