კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 დეკემბერი, 2022
12:00 სთ
60/1
„ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოცემის თაობაზე.“
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
60/2
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოცემის თაობაზე“
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
60/3
„ხუთწლიანი (2023-2027 წლების) განვითარების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
60/4
„ხუთწლიანი (2023-2027 წლების) განვითარების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
60/5
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 31 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
60/6
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის №3 და №4 ბლოკები) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
60/7
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
60/8
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ის მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
60/9
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
60/10
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის №9 ბლოკი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
60/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მშენებელი გურამიშვილზე“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
60/12
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნოვო ჯიქია 22“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
60/13
„ბუნებრივი გაზის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 24 მარტის №13/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
60/14
„დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 24 მარტის №13/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
60/15
„სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის 2023 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
60/16
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
60/17
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
60/18
„წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 10 აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
60/19
„ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 30 სექტემბრის №42/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
60/20
„ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 30 მარტის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 4 აგვისტოს №34/18 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
60/21
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „ქობულეთის წყალის“ წერილობითი გაფრთხილების თაობაზე“ კომისიის 2022 წლის 7 ივლისის №28/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
60/22
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „მარნეულის სოფწყალის“ წერილობითი გაფრთხილების თაობაზე“ კომისიის 2022 წლის 7 ივლისის №28/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
60/23
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის 2022 წლის 31 მარტის #14/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/24
,,მომსახურების ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 30 ივნისის #31/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/25
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის №55/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
60/26
„ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლის კრიტერიუმებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის N80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 4 აგვისტოს N34/19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
60/27
„დახურული გამანაწილებელი სისტემის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 8 სექტემბრის N40/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
60/28
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ივნისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
60/29
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“ (გადმოტანილია 18.11.22 ; 8.12.2022 და 16.12.2022 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
60/30
„შპს „თბილისი ენერჯის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 ნოემბრის №51/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“ (გადმოტანილია 8.12.2022 და 16.12.2022 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
60/31
,,ა(ა)იპ ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.“
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
60/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების თაობაზე."
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
60/33
„ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 22 სექტემბრის N42/11 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
60/34
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის 2022 წლის 25 აგვისტოს №37/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
60/35
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შესაბამისობის ოფიცრის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 16.12.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
60/36
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,