კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

2 დეკემბერი, 2022
12:00 სთ
54/1
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემა“. (გადმოტანილია 30.11.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,