კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 დეკემბერი, 2022
12:00 სთ
58/1
,,განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2022 წლის 8 სექტემბრის №40/14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,