კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 იანვარი, 2023
12:00 სთ
2/1
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს “სოკარ ჯორჯია გაზის” წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
2/2
სს „ხრამჰესი 1“-ის (ხრამჰესის) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
2/3
შპს "გარდაბნის თბოსადგური 2" (კომბინირებული ციკლის თბოსადგური #2) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
2/4
შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ის (ხელვაჩაური ჰესი 1, კირნათჰესი) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
2/5
სს „სვანეთი ჰიდროს“ (მესტიაჭალა 2-ის) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
2/6
სს "ეპ ჯორჯია გენერაციის" (რიონჰესი, ორთაჭალჰესი, გუმათჰესი) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
2/7
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 25 აგვისტოს № 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
2/8
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,