კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 თებერვალი, 2017
12/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარებულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბერის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტი (სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის მის საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის დადგენილი ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების მისი უფლებამონაცვლე საწარმო - სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციას" საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებზე გავრცელების მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
12/2
,,ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომრაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ"
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
12/3
,,ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ნორმატირული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
12/4
,,წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,