კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 მაისი, 2023
14:00 სთ
21/1
„ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ სალიცენზიო პირობების შესრულების შესახებ“.
წარადგენს: ნოდარ ბარბაქაძე,
21/2
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ილია ნაჭყებიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
21/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შალვა დალაქიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
21/4
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
21/5
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (შპს ,,გლობალფარმის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
21/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ორთაჭალა კასტელოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
21/7
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ნადირაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
21/8
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსი ბექაურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
21/9
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბესიკ ყანჩელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
21/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ბოდაველსა და შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (ახალი მომხმარებლის მიერთება)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
21/11
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება."
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
21/12
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,