კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 ივნისი, 2023
14:00 სთ
30/1
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 16.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
30/2
„ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოცემის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
30/3
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
30/4
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
30/5
„დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემა.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
30/6
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 31 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
30/7
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 ნოემბრის № 53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
30/8
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
30/9
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
30/10
ზეპირი მოსმენა „შპს „უდაბნოს“ გადამცემ ქსელზე არასტანდარტული მიერთების გზით განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
30/11
ზეპირი მოსმენა „შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ გადამცემ ქსელზე არასტანდარტული მიერთების გზით განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
30/12
ზეპირი მოსმენა „საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა (აბონენტი: №3411720) და შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელ კომპანიას“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
30/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გილბერი სებისკვერაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
30/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ყაჭაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
30/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე ღვინეფაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
30/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (ნინო ჯელაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
30/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „ჰაუს დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
30/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „სტილკოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
30/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „ოუმენის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
30/20
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სოფიო ჯანიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
30/21
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სანს გრუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
30/22
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,აქვა ფლენთის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
30/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,გაბრიელის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
30/24
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ჯემალ სიდამონიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
30/25
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ქეთევან ყიფიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
30/26
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ირმა მაჭავარიანის კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
30/27
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თამრიკო მაისურაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
30/28
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფების კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
30/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,