კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 ივნისი, 2023
12:00 სთ
33/1
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების“ დამტკიცების თაობაზე." (გადმოტანილია 16.06.2023, 23.06.2023 და 28.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი, თამარ პარუნაშვილი,
33/2
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 16.06.2023, 23.06.2023 და 28.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
33/3
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფებისა და საანგარიშსწორებო ფასის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
33/4
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
33/5
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
33/6
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების დადგენა)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
33/7
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების დადგენა)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
33/8
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების დადგენა)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
33/9
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „მტკვარი ენერჯისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების ფარგლებში შესაბამისი საფასურის დადგენა)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
33/10
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „საქართველოს საერთაშორის ენერგეტიკული კორპორაციისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების ფარგლებში შესაბამისი საფასურის დადგენა)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
33/11
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ჯიფაუერისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების ფარგლებში შესაბამისი საფასურის დადგენა.) (გადმოტანილია 28.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
33/12
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
33/13
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
33/14
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ის მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
33/15
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის №9 ბლოკი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
33/16
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის №3 და №4 ბლოკები) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლევანი გენძეხაძე,
33/17
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების საკითხის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
33/18
ზეპირი მოსმენა შპს „აკრიანი 2006“-ის ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
33/19
ზეპირი მოსმენა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე შპს „დიდი დიღომის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
33/20
ზეპირი მოსმენა „შპს "ეს ჯი გაზ-კომპანის" 2024-2028 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ “.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
33/21
„გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის - სს „თელასის“ შესაბამისობის პროგრამის განსახორციელებლად მიღებული ზომების შესახებ წლიური ანგარიშის განხილვის თაობაზე.“ (გადმოტანილია 1.06.23, 08.06.23 და 15.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
33/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო გოგატიშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
33/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2225/23 – G107F208317) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/24
ზეპირი მოსმენა „შპს „უდაბნოს“ გადამცემ ქსელზე არასტანდარტული მიერთების გზით განხილვის თაობაზე“. (გადმოტანილია 23.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
33/25
ზეპირი მოსმენა „შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ გადამცემ ქსელზე არასტანდარტული მიერთების გზით განხილვის თაობაზე“. (გადმოტანილია 23.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
33/26
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2224/23 – G107F208316) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/27
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2237/23 – G107F208371) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/28
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2243/23 – G107F208376) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/29
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2239/23 – G107F208374) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/30
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2220/23 – G107F208313) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/31
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2235/23 – G107F208369) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/32
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ სი დი ოქროყანას“ (CNS-04/2222/23 – G107F208314) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
33/33
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გურამ კენჭიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
33/34
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,კომპაქტ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
33/35
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მამუკა თეთრაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/36
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „აისბერგის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/37
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბესარიონ ბუაჩიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/38
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „გლდანი 21“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/39
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზურაბ გრიგალაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/40
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენსოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა გოცირიძესა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლი) შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
33/42
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ნადირაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
33/43
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსი ბექაურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
33/44
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ოლგა მელქაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
33/45
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სოფიკო კოპაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
33/46
,,ვ. კუპრაძის ქუჩა N72, კორპუსი N15-ის მოსახლეობასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 16 მარტის N12/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
33/47
“შპს „სოგურის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
33/48
„შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმებაზე უარის თქმის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 23 დეკემბრის №54/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
33/49
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
33/50
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლისი ინფინიტის“ კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
33/51
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლისი ინფინიტის“ კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
33/52
შპს „გასკო +“-ზე ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
33/53
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,