კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 ივნისი, 2023
12:00 სთ
29/1
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების“ დამტკიცების თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი, თამარ პარუნაშვილი,
29/2
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
29/3
„საბალანსო სიმძლავრისა და საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ზღვრების შეთანხმება“. (გადმოტანილია 13.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,