კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 ივლისი, 2023
12:00 სთ
39/1
ზეპირი მოსმენა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზეშპს „ეს ჯი გაზ - კომპანის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
39/2
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
39/3
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
39/4
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების საკითხის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
39/5
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულ პირთა შეფასების წესის“ დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
39/6
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლაურა ჭილაიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თინათინ ოქროპირიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ვ-ჯეო რესტორნების“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „არბო - 2009“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/10
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენაიდაას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/11
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (სალომე ქარდავას კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/12
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „დემასი 2017“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
39/13
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შალვა დალაქიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
39/14
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მერაბი ბენიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
39/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
39/16
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის ლელი ჭელიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
39/17
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (გიორგი ხვედელიძის, დავით ჭანკვეტაძის და ალექსი ჭიკაძის კუთვნილი ობიექტების) კუთვნილი ობიექტების მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
39/18
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ლელა ამისულაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
39/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ მენოგნიშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
39/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ქოჩლაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
39/21
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე."
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
39/22
„ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლის კრიტერიუმებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის N80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 4 აგვისტოს N34/19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
39/23
„დახურული გამანაწილებელი სისტემის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 8 სექტემბრის N40/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,