კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 ივნისი, 2023
12:00 სთ
27/1
„ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე ელექტროენერგიის ფასის, რაოდენობის და განაცხადების რაოდენობის ტექნიკური ზღვრების შეთანხმება“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
27/2
„საბალანსო სიმძლავრისა და საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ზღვრების შეთანხმება“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,